GitHui

git rm删除文件

这个命令会删除工作区和暂存区的文件,提交之后版本库里的文件也会删除。
git rm githui.java
如果只是删除暂存区的文件,工作区的文件不删除可以加参数--cached
git rm --cached githui.java